:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید
اثر روانکاری بر کارایی بلبرینگ
از زمان اختراع چرخ، غلبه بر اصطکاک موضوع چالش برانگیزی برای بشر بوده است. اصطکاک، بین دو سطح در حال تماس که نسبت به هم حرکت می کنند، رخ می دهد.این فیلم یک فیلم آموزشی در مورد گریس کاری بلبرینگهای غلتکی است